Etiket: hayat ile hayal

Hayat ile Hayal Arasındaki Çizgi
Hayat ile Hayal Arasındaki Çizgi

Hayat ile Hayal Arasındaki Çizgi o kadar incedir ki.. Hayal…